کلیدواژه‌ها: سورۀ اسرا

تأکید طالقانی به اهمیت اندیشیدن دربارۀ مسئلۀ فلسطین