کلیدواژه‌ها: سورۀ الاعلی

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ الاعلی، آیات ۹ تا ۱۹
پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ الاعلی، آیات ۱ تا ۸