کلیدواژه‌ها: سورۀ الفیل

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ الفیل