کلیدواژه‌ها: سورۀ انعام

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۵)
درس‌های قرآنی؛ واقعۀ بزرگ تاریخی عاشورا (مجموعه هفت سخنرانی)
از نظر قرآن