کلیدواژه‌ها: سورۀ انفال

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۵)
پرتوی از قرآن، جلد چهارم؛ تفسیر سورۀ آل عمران آیات ۱۳۷ تا ۱۴۸