کلیدواژه‌ها: سورۀ صافّات

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۷)
پرتوی از قرآن، جلد چهارم؛ تفسیر سوره نساء در زندان، آیات ۷ تا ۱۰