کلیدواژه‌ها: سورۀ ناس

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ الناس