کلیدواژه‌ها: سیدالشهداء

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۸۳ تا ۸۶