کلیدواژه‌ها: شورای انقلاب

تشریح مسائل نظام سیاسی بعد از انقلاب
عدم دخالت در انتصاب‌های حکومت انقلابی
درخواست از مردم برای پیروی از شورای انقلاب