کلیدواژه‌ها: صراط مستقیم

درس‌های قرآنی؛ تفسیر سورۀ حمد
پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۴۲ و ۱۴۳
پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ حمد