کلیدواژه‌ها: صلح

درس‌های قرآنی؛ حج، نفی عبودیت‌ها