کلیدواژه‌ها: عاقل

سلسله سخنرانی‌های رادیویی؛ غرور انسان