کلیدواژه‌ها: عدل اسلامی.

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۴)
مصاحبه دربارۀ رفراندوم جمهوری اسلامی
درخواست برای عدم برخورد خودسرانه با عوامل حکومت شاهنشاهی