کلیدواژه‌ها: عفو عمومی

حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود
تشویق به عفو عمومی در مراسم سوگند پرسنل شهربانی
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۰۴ تا ۱۰۹