کلیدواژه‌ها: عمل صالح

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ بینه
درس‌های قرآنی؛ عمل صالح؛ تغییر و تحول
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۶۲ تا ۶۶
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیه ۲۵