کلیدواژه‌ها: غرب

حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود
به سوی خدا می‌رویم؛ از تهران تا جده