کلیدواژه‌ها: فرقان

پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۲۳ و ۲۴