کلیدواژه‌ها: فریضۀ اجتماعی

درس‌های قرآنی؛ قبله، عامل رهایی بشر