کلیدواژه‌ها: قبیله

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ قریش
پرتوی از قرآن، جلد سوم؛ تفسیر سورۀ آل‌عمران آیات ۱۱۰ تا ۱۲۰