کلیدواژه‌ها: قرارداد صلح

تأکید طالقانی به اهمیت اندیشیدن دربارۀ مسئلۀ فلسطین