کلیدواژه‌ها: قصاص

پرتوی از قرآن؛ جلد دوم، تفسیر سورۀ بقره، آیات ۱۷۸ تا ۱۸۵