کلیدواژه‌ها: ما لا تعلمون

پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۳۰ تا ۳۲