کلیدواژه‌ها: مبدأ جهان

درس‌های قرآنی؛ انسان در گرو عمل خویش