کلیدواژه‌ها: محیط اجتماعی

تشویق به عفو عمومی در مراسم سوگند پرسنل شهربانی