کلیدواژه‌ها: مردم ستم دیده

پاسخ به نامۀ مردم سنگسر