کلیدواژه‌ها: مرقد امام حسین

به سوی خدا می‌رویم؛ از تهران تا جده