کلیدواژه‌ها: مزدك

سلسله سخنرانی‌های رادیویی؛ بیابان و مدرسۀ انبیاء