کلیدواژه‌ها: میثاق

پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۹۳ تا ۱۰۰
پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۸۳ تا ۸۶