کلیدواژه‌ها: ناامیدی

درس‌های قرآنی؛ بشر ناراضی و مضطرب