کلیدواژه‌ها: نحسی روز سیزده.

سلسله سخنرانی‌های رادیویی؛ غرور انسان