ارسال شده توسط author-avatar

مقدمۀ تفسیر قرآن؛ خطابه رسول خدا (ص)

متن حاضر دیباچه‌ای به قلم آیت‌الله طالقانی است برای سلسله مطالبی که در نشریه دانش‌آموز در زمینۀ تفسیر قرآن و در چند شماره منتشر کرده است. طالقانی در این مقاله می‌کوشد خصوصیاتی از قرآن را متذکر شود که برای زندگی بشر پیامی ضروری در خود دارد که به اعتقاد وی در هیچ کتاب دیگری یافت نمی‌شود.
نشریه دانش‌آموز با هدف معرفی معارف دینی منتشر می‌شد و همچنین شامل مطالبی نیز در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی بود. این نشریه با فاصله‌ای اندک پس از سقوط حکومت رضاشاه و باز شدن فضای فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی، آغاز به کار کرد و تا دهۀ سی به انتشار خود ادامه داد. محمود طالقانی نقش بسزایی در اولین سال‌های انتشار این نشریه داشت. وی در آن سال‌ها که به تازگی فضای سنتی حوزه‌های علمیه را ترک کرده بود، بر انجام فعالیت فرهنگی برای نسل جوان که متناسب با زمانه باشد، تأکید داشت.