کلیدواژه‌ها: نصر

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ نصر