کلیدواژه‌ها: نهضت ملی کردن صنعت نفت

اولین سخنرانی پس از آزادی از زندان