کلیدواژه‌ها: نوسازی انسان

پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ عبس، آیات ۱ تا ۱۰