کلیدواژه‌ها: هیجان اجتماعی

منع آسیب زدن به کاخ‌های شاهنشاهی