کلیدواژه‌ها: وحدت اراده

پرتوی از قرآن (جلد ۳)؛ تفسیر سورۀ آل‌عمران آیات ۱ تا ۹