کلیدواژه‌ها: وحدت اراده

پرتوی از قرآن، جلد سوم؛ تفسیر سورۀ آل‌عمران آیات ۱ تا ۹