کلیدواژه‌ها: وعده الهی

پاسخ به پیام امام خمینی پس از آزادی از زندان