کلیدواژه‌ها: پایگاه نیروی هوایی

محکوم کردن حملۀ مسلحانه به نیروی هوایی