کلیدواژه‌ها: پیامبران

پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۸۷ تا ۹۲
پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۷۲ تا ۷۵
شرحی بر تنبیه الامه و تنزیه المله