کلیدواژه‌ها: پیامبران

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۸۷ تا ۹۲
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۷۲ تا ۷۵
شرحی بر تنبیه الامه و تنزیه المله