کلیدواژه‌ها: کادر رده پایین.

تشویق به عفو عمومی در مراسم سوگند پرسنل شهربانی