کلیدواژه‌ها: کارگران

دیدار با نمایندگان سندیکاهای کارگری عرب
مصاحبه دربارۀ رفراندوم جمهوری اسلامی