کلیدواژه‌ها: کلمۀ خبیثه‌ای

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۱۰)