کلیدواژه‌ها: کهانت

درس‌های قرآنی؛ منشأ ظهور اوهام از نظر قرآن