کلیدواژه‌ها: کوه احد.

به سوی خدا می‌رویم؛ در مدینه