کلیدواژه‌ها: یثرب

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۷۲ تا ۷۵