کلیدواژه‌ها: یهود و نصارا

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۱۶ تا ۱۲۱