کلیدواژه‌ها: ی پیامبر اسلام

پرتوی از قرآن؛ جلد دوم، تفسیر سورۀ بقره، آیات ۲۳۳ تا ۲۴۲