کلیدواژه‌ها: ی پیامبر اسلام

پرتوی از قرآن، جلد دوم؛ تفسیر سورۀ بقره، آیات ۲۳۳ تا ۲۴۲