برچسب: حاکمیت مردم بر سرنوشت

محتوای مکتوب و تصویری سخنرانی فیضیه منتشر شد