کلیدواژه‌ها: آتش

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ القارعه
پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ بروج، آیات ۱۰ تا ۲۲
پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ بروج، آیات ۱ تا ۹