کلیدواژه‌ها: آدم و حوا

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۳۵ و ۳۶